Disclaimer

Disclaimer van KamersLeuven

KamersLeuven is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersLeuven, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersLeuven zijn verbonden. KamersLeuven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersLeuven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersLeuven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersLeuven worden aangeboden. KamersLeuven garandeert niet dat de op KamersLeuven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersLeuven garandeert ook niet dat de op KamersLeuven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersLeuven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersLeuven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersLeuven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersLeuven. U vrijwaart KamersLeuven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersLeuven.